İş Güvenliği

Çalışanların iş güvenliği uzmanı tarafından rehberlik, danışmanlık, risk değerlendirme, çalışma ortamı gözetimi, eğitim ve bilgilendirilmesini kapsar. 6331 Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasasına göre işveren, çalışanları arasından iş güvenliği uzman personelini bulundurmak zorundadır. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden (OSGB) hizmet alarak yerine getirebilir. İş güvenliği uzmanı görevlendirmeyen işverene görevlendirmediği süre içinde her ay para cezası kesilecektir. Yeni yasasının “iş güvenliği uzmanı” ile ilgili maddesi aşağıda bilgilerinize sunulur.

2017 Yılı Ceza Ücretleri(incele)


İş güvenliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olan mimar, mühendis veya teknik elemanlara İş Güvenliği Uzmanı denir. (Teknik eleman: Teknik öğretmenler ile üniversitelerin fen/fen-edebiyat fakültesi fizik veya kimya bölüm mezunları veya İş güvenliği teknikerleri)

İş Sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulması

Kurul Defterinin tutulması ve Yasal Bildirimlerin yapılması

Çalışanlar için Özlük Dosyalarının Hazırlanması

Çalışanlara İSG Bilinçlendirme Eğitimlerinin Verilmesi

Ölçüm sonuçlarına uygun KKD’lerin Tespit Edilmesi, Kayıtların Tutulması ve Kullanımının Denetlenmesi

İş Kazası ve Ramak Kala Kayıtlarının Tutulması, Yasal Bildirimlerinin Yapılması

İşyeri Makine, makine koruyucu ve Ekipman Dosyalarının Oluşturulması

Acil Durum Müdahale Planları Yapılması, Acil Durum Müdahale Ekipleri Oluşturulması ve Tatbikatların Yaptırılması

Acil Durum Müdahale Ekipleri Eğitimlerinin Verilmesi

İlkyardım ekipmanlarının temini, yerleştirilmesi ve Eğitimlerinin verilmesi

Yangın ekipmanlarının temini, yerleştirilmesi ve Eğitimlerinin verilmesi

Gerekli Uyarı Levhalarının Tespit Edilmesi ve Yerleştirilmesi

İş Sağlığı ve Güvenliği için Yürürlükteki Mevzuatın takip edilmesi, Gerekli Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi İçin Öneriler Yapılması

İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Dokümantasyonun Tutulması, Raporların Hazırlanması ve Bildirimlerin Yapılması

İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Yeni Çıkacak Mevzuata Göre İş Verene Danışmanlık

Risk Değerlendirmesi

İşyeri tehlikeleri belirlendikten sonra hangisinin öncelikli risk taşıdığını işyeri risk haritasının çıkartılması ile tespit edilir ve risk değerlendirme metotlarından hangisinin kullanılacağına karar verilir. En çok kullanılan yöntem 5×5 Matris yöntemidir.

Ölçümler

Ortam, makine ve teçhizat, elektrik vb. tüm ölçümler Bakanlık ve Uluslar arası kuruluşlar tarafından akredite edilmiş kurum ve cihazlarla yapılmakta, sonuçları raporlar halinde işyeri yönetimine en kısa sürede sunulmaktadır.

Çalışma ve sosyal alanların ortam ölçümlerinin yapılması

Havalandırma (lokal ve merkezi) ihtiyacının doğru belirlenmesinin sağlanması

Termal Konfor ve Hijyen Koşullarının Sağlanması,

Gürültü ölçümü yaptırılması ve önlemlerinin alınması

Toz ölçümü yaptırılması ve önlemlerinin alınması

Gaz ölçümü yaptırılması ve önlemlerinin alınması

Titreşim ölçümü yaptırılması ve önlemlerinin alınması

Basınçlı Kaplar, Kaldırma Araçları, Paratoner ve Elektrik Topraklama Test Raporlarının Aldırılması

Temel İSG Eğitimleri

Risk Analizi Eğitimi

İş Güvenliği Kurul Eğitimi

Yüksekte Çalışma Eğitimi

İskele Eğitimi

İş Kazası ve Mesleki Hastalıklardan Korunma

Kişisel Koruyucu Donanım Eğitimi

Acil Durum ve Kriz Yönetimi

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama

OHSAS 18001 Standart Eğitimi

ISO 14001 Standart

Yangın Önlemleri ve Yangınla Mücadele

Elektrikli İşlerde İş Güvenliği Eğitimi

Kapalı ve Tehlikeli Alanlarda Çalışma Güvenliği

Gözlemci(Gözcü) Eğitimi

Kaldırma Ekipmanları Eğitimi

Tehlike Bilinci Eğitimi

Yasal Mevzuat Eğitimi

İş Kazalarından Doğan Cezai Ve Hukuki Sorumluluklar

Ergonomi

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tutulması Gereken Kayıtlar

Fiziksel Risklere Karşı Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri

Radyasyonlu Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemleri

Meslek Hastalıkları ve Korunma Yöntemleri

Radyo Frekans Tesislerinde ve Alanlarında İSG Eğitimi

Rüzgar Güllerinde Yüksekte Çalışma Eğitimi

Güvenli Sürüş Temel Eğitimi

Elle Kaldırma Taşıma İşleri Eğitimi

Patlayıcı Maddelerle Çalışmalarda İş Güvenliği eğitimi

Atölyelerde Yapılan Çalışmalarda Alınması Gereken İş Güvenliği Önlemleri

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yer alan sanayiden sayılan ve devamlı olarak "en az elli işçi çalıştırılan işyerleri" iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır.

Firma İş Güvenliği Uzmanını kendi firması kadrosunda istihdam edebileceği gibi OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) vasıtası ile hizmet alımı şeklinde de yapabilir.

T.C. Çalışma Bakanlığı 27.11.2010 Tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin İşverenin Yükümlülüklerini belirleyen İkinci Bölümünün 5.Maddesi şöyledir.

"İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; İSGB oluşturmakla, bu birimde bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personelini görevlendirmekle ve sanayiden sayılan işlerin yapıldığı işyerlerinde tehlike sınıfına uygun bir veya birden fazla iş güvenliği uzmanı görevlendirmekle yükümlüdür.

İşveren, birinci fıkrada sayılan yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını işyerinde, Bakanlıkça belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde, işletme dışında kurulu Bakanlıkça yetkilendirilen birimlerden (OSGB’lerden) hizmet alarak da yerine getirebilir.’"

a) Rehberlik ve danışmanlık;

İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunmak.

b) Risk değerlendirmesi;

Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak; gerekli çalışmaları planlayarak alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

c) Çalışma ortamı gözetimi;

1) Çalışma ortamının gözetimini yapmak, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulanmasını kontrol etmek.

2) İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için mevzuata uygun çalışmalar yapmak ve uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak, periyodik olarak eğitimleri ve tatbikatları yaptırmak, acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak.

ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

1) İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ilgili mevzuata uygun olarak planlamak ve uygulamak.

2) Çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak.

d) İlgili birimlerle işbirliği;

1) İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.

2) İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak yıllık çalışma planını hazırlamak

MADDE 6

(1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;

a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden (OSGB) hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.

YOZGAT

Tel:(354)212-24-66

Fax:(354)212-24-67

Aşağı Nohutlu Mah.
Nurdoğdu Apt. No:4/A
MERKEZ / YOZGAT

ANKARA

Tel:(312)394-64-28

Fax:(312)394-64-38

İvedik OSB 1354.Cadde
No:138/133
YENİMAHALLE / ANKARA

ADANA

Tel:(322)503-02-06

Fax:(322)503-02-13

Huzurevleri Mh.80.Yıl Blv.
Kervan Apt. No:52/D
ÇUKUROVA / ADANA

İSTANBUL

Tel:(553)737-75-01

Fax:(216)378-69-66

Şeyhli Mh.Akşemseddin Cad.
Bilgiç Apt. No:5/B
PENDİK / İSTANBUL

www.akademiosgb.com.tr | info@akademiosgb.com.tr